سرنوشت

دریا متلاطم شد ، وهر آنچه را که در درون داشت بیرون ریخت و با موجهایپی در پی به ساحل حواله داد ! بیچاره صدفهای کوچک که پناهی و جایی جز دلدریا نداشتند از پی آخرین موج دوباره بدنبال آب دوان دوان می دویدند ولی باز موجبعدی آنها را ازدریا میراند و به دورتر روانه می ساخت ؛ هنگامی که دریا آرام گرفت دیگر دست موجها آنقدر کوتاه

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما