من رازی دارم ....

خواننده عزیز، نه، این خوب نیست... بیایید دوباره امتحان کنیم، هووومدوست عزیز، نه هنوز هم به اندازه کافی خوب نیست... باشه بزار ببینم... آه، این یکی چطوره؟ " به نظر می رسد که داستان من ممکن است برای زمان های سخت و دشوار راهنمای خوب و جالبی باشد... " بله، این خودشه! اما صبر کن ببینم آیا باید این موضوع را به همه بگم؟ صرفنظ

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما