مجموعه حکایت به زبان اچمی و ترجمه فارسی آن

داستان پیرزن و گنجشک( گویش هرمی) حکایت به زبان اچمی: یک پیرزنی صُب وَگَّه، زِئرِ یک فَسیلی نو نَک شَکِه. یک دَلی چِل فسیلِ اُداسو. دَلِ شِ پیرزنِ گُت:«اَگَ ما یک پِِشِ فسیلی تِز بَر اُبیَم، تِه یک نونی مَتِش؟» پیرزنِ کبیل اُشکِه. دلِ یک پش فسیل شِسکد و اُشبِس بَر پیرزن. پیرزنِ هم یک نونی شِ دلِ دا. دلِ نونِ اُشواسِ و

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما