اوراق مضاربه: ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مديريت ريسک

اوراق مضاربه: ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مديريت ريسک

این کتاب در پنج فصل ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک اور

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما