هَمیشه بِهِم می گُفت:زِندِگیمیـــ وَقتی رَفتـــ بِهِش گُفتَم:مَگِــــ مَن زِندِگیتــ

هَمیشه بِهِم می گُفت:زِندِگیمیـــ وَقتی رَفتـــ بِهِش گُفتَم:مَگِــــ مَن زِندِگیتــ نَبودم

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما