تنها و نا امید در کوچه های شهر با پرسه های سرد هم آغوش می شوم در این سکوت شب گاهی برا

تنها و نا امیددر کوچه های شهربا پرسه های سرد هم آغوش می شومدر این سکوت شبگاهی برای چهره ی

<-BlogAbout->
نود هشتیا
نود هشتیا
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما